Close and go home

Fundació “la Caixa”

Editorial · Copy · Photography

Creativitat, disseny, elaboració de textos i fotografies per al brochure corporatiu i l'informe anual en diferents formats.

Ha estat un projecte col·laboratiu on la suma de diferents talents ha donat com a resultat un nou enfocament, tant pel que fa als missatges com a les formes i suports.